De eeuwen oude "Sprookjesboom" met zijn prachtige kleuren is helaas niet meer. Dat sprookje is definitief uit, want in de nazomer van 2001 is de boom -een Rode Beuk- tijdens een zware storm bezweken.

Deze site ook op:  http://reigersbergen.has.it/

In Reigersbergen géén automuseum

 

  Zoals het ooit eens was...  Klik op de foto voor meer.....

   Reigersbergen

Den Haag

    anno 1903 was het adres Leidsestraatweg 35 te Den Haag,    

 

 

Deze site ook op:  http://reigersbergen.has.it/

 

Lokatie

Het Landgoed Reigersbergen ligt aan de Bezuidenhoutseweg bij de splitsing met de Reigersbergenweg in Den Haag

 

 

Ontstaan 

Reigersbergen was van oorsprong een boerderij. Het werd pas laat tot buitenplaats uitgebouwd 

 

Geschiedenis 

De eerste tuinaanleg  van Reigersbergen dateert van omstreeks 1850 en was in landschapsstijl.

 

  Huidige situatie Landhuis en bijgebouwen werden in de Tweede Wereldoorlog afgebroken t.b.v. de aanleg van de Atlantik-wall. De tuinaanleg werd terzelfder tijd grotendeels gerooid om een vrij schootsveld te verkrijgen.

 

  Sprookjesboom De eeuwen oude "Sprookjesboom" met zijn prachtige kleuren is helaas niet meer. Dat sprookje is definitief uit, want in het najaar van 2001 is de boom -een Rode Beuk- tijdens een zware storm bezweken. Men heeft er een hek omheen gezet en laat hem liggen.   

 

 

Toegankelijkheid 

Het landgoed werd in 1956 door de gemeente aangekocht en in 1980 voor het publiek opengesteld.  Op Reigersbergen is slechts één monumentale boom aanwezig. 

 

 

Toekomst

Er zijn vergevorderde plannen om op het landgoed een automobiel museum te vestigen.

Initiatiefnemer Louwman kan verder gaan met de realisatie van een nationaal Automobielmuseum op het landgoed Reigersberg op de plek van de voormalige kwekerij.

29 leden van de raad stemden in de vergadering van donderdag 7 april 2005 vóór het museum. 14 leden daarentegen stemden tegen. Daarmee sprak een meerderheid van de Haagse raad zich uit voor de komst van deze nieuwe toeristische trekpleister in Den Haag.

    Stichting Bewonersbelangen Reigersbergen-Marlot

Vindt u ook dat er in Reigersbergen géén automuseum moet komen?


Donderdag 7 april jl heeft de Raad over de voorstellen vergadert,
welke zijn ingedient op de vergadering van 30 maart jl.


De • Wijkvereniging Marlot, • Wijkberaad Mariahoeve, • Haagse Vogelbescherming,   • Groene Platform,
• Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s-Gravenhage e.o. (AVN)- • Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV, • Vereniging Vrienden van Den Haag, • Stichting Bewoners-belangen Reigersbergen-Marlot, • Haags Milieucentrum.
hebben zich tegen de locatie uitgesproken omdat:
 

 
   • Reigersbergen heeft niet voor niets een groene status:
   • De natuur en cultuur van de landgoederen zijn nu beschermd door:
                     Gemeentelijke bestemmingsplan- en
                     Provinciaal streekplan;
   • Reigersbergen is een belangrijk onderdeel in de landgoederenzone tussen Den Haag en Wassenaar;
   • De kwekerij verdient een opknapbeurt en een nieuwe groene status en geen :
                     Museum dat 10 x zo groot wordt als Huize Clingendael;
                     Plus kans op files op de drukke Rijksstraatweg;
   • Niet alle alternatieve locaties voor het museum zijn onderzocht;
   • Twee jaar geleden is toegezegd dat de laatste bebouwing in deze groenzone had plaatsgevonden;
   • De burger wordt daarmee steeds opnieuw voor de gek gehouden;
   • Het spijt de wethouder dat hij die afspraak niet kan nakomen;
   • Het spijt de wethouder dat hij in het geheim heeft onderhandeld,
   • Maar dat beschouwen we als krokodillentranen. Hij neemt ons niet serieus.

Wat was de inspraak van deze organisaties die donderdagavond ?

Lees hier alle inspraak-teksten en de notulen van de 1e vergadering

 
De Belangengroep Reigersbergen-Marlot  wordt gevormd door de volgende organisaties:

Wijkvereniging Marlot (1.100 leden), Wijkberaad Mariahoeve (14.000 bewoners), Haagse Vogelbescherming (1.200 leden), Groene Platform (300 sympathisanten), Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s-Gravenhage e.o. (AVN) (8.000 leden), Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) (leden), Vereniging Vrienden van Den Haag (1.400  leden), Stichting Bewonersbelangen Reigersbergen-Marlot en Haags milieucentrum.


NIEUW COORDINATIEPUNT !

Haags Milieucentrum
mevrouw Aletta de Ruiter
Groot Hertoginnelaan 203
2517ES Den Haag
T: 070-30 50 286
E: aletta.deruiter@haagsmilieucentrum.nl
WWW: www.haagsmilieucentrum.nl

 

Comité van AFKEURING ingesteld

 

 
 

  

Het college van Burgemeester en Wethouders wil het Nationaal Automobiel Museum vestigen aan de Leidsestraatweg/N44 in Den Haag. Het museum moet gebouwd worden op de plek waar zich nu de kwekerij Black Acres bevindt.

Documenten (via ris.denhaag.nl)
Het voorstel van Burgemeester en wethouders
Andere welstandeisen nodig voor museum
Vragen D66 over alternatieve lokatie
 
 

AUTOMOBIELMUSEUM

woensdag 23 maart 2005

Op 30 maart en 7 april a.s. wordt in raadscommissies en in de gemeenteraad een voorstel van B. en W. behandeld tot ‘ vaststelling ontwikkelingskader locatie Nationaal Automobielmuseum’.

Procedureel is dit een merkwaardige gang van zaken. Om de bouw van het automobielmuseum mogelijk te maken dient de gemeenteraad zich eerst uit te spreken over de “ Partiële herziening van het bestemmingsplan Reigersbergen 1964 “. Dit plan heeft nog niet ter visie gelegen en is slechts vertrouwelijk aan de gemeenteraad ter kennis gebracht. Formeel wordt de raad niet gevraagd met de partiële herziening van het bestemmingsplan in te stemmen. Als de raad het welstandskader automobielmuseum aanvaardt is de raad echter moreel gebonden aan de herziening van het bestemmingsplan. De inspraaktermijn van het bestemmingsplan is op 7 april a.s. nog niet gesloten, maar wordt door de gevolgde procedure ondergraven.

Wat heeft het voor zin een zienswijze kenbaar te maken als de raad zich al moreel gebonden heeft aan de herziening van het bestemmingsplan? Het voorstel, waarover de raad moet beslissen betreft een bijzonder welstandskader voor de kwekerijlocatie van Reigersbergen. B. en W. menen gebruik te kunnen maken van een bevoegdheid, opgenomen in de vorig jaar door de raad vastgestelde Welstandsnota. In deze nota komt de volgende formulering voor: “ Bij grotere ingrepen in de bestaande stad of bij ontwikkeling van nieuwe gebieden wordt op basis van stedenbouwkundige visies en plannen een nieuwe stedenbouwkundige structuur ontworpen. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om voor de welstandstoets van bouwplannen in deze gebieden een nieuw toetsingskader te formuleren. “ In het onderhavige geval is noch sprake van grotere ingrepen in de bestaande stad, noch van de ontwikkeling van nieuwe gebieden. De interpretatie van de bevoegdheden wordt door B. en W. opgerekt en is in strijd en staat op gespannen voet met de letter van de Welstandsnota.

De Welstandsnota beoogt het welstandstoezicht voor de burger doorzichtig te maken.

Met de thans voorgestelde handelwijze wordt het tegendeel bereikt en de rechtszekerheid van de burger aangetast. Vooralsnog is de welstandstoets voor groengebieden van toepassing op de locatie en er is geen aanleiding hiervan af te wijken.

Zo de raad zou instemmen met de wijziging van het bestemmingsplan, dan zou wijziging van het welstandskader eerst daarna aan de orde moeten komen.

Met de voorgestelde gang van zaken worden plannen en maatregelen, die na samenspraak en inspraak tot stand zijn gekomen, zelf nog zeer recent, ongedaan gemaakt. Over verbetering van de relatie burger – overheid gesproken!

De locatie, de voormalige warmoezerij van het landgoed Reigersbergen, verdient een beter lot. Hoewel de huidige staat van het terrein slecht is en de aanwezige flora en fauna in de ogen van de heer Louwman niet belangrijk, gaat het om de potentie van het terrein uit een oogpunt van natuur en milieu op een scharnierpunt tussen duinen, landgoederen en veenweidegebied. Bovendien is herstel met een knipoog naar de cultuurhistorische situatie mogelijk en kunnen ook integraal de bestaande tuinmuren worden behouden. Het scharnierpunt heeft al schade ondervonden door de bouw van een verpleeghuis en flats op het landgoed Oosterbeek.

In de discussie over de eventuele vestiging van het automobielmuseum lijkt het al dan niet ondergronds uitvoeren van de parkeervoorziening een belangrijk gegeven te worden. Dit is geen principieel punt. Ook bij het aanleggen van een ondergrondse parkeervoorziening blijft bovengronds een vierkant massaal gebouw over. Een gebouw met een bebouwd oppervlak, dat tien keer zo groot is als dat van het landhuis Clingendael. De expositiehal met een mooie voorgevel past hier niet. Michael Graves kan dan wel een dergelijk gebouw binnen de beperkingen die uit de functie voortvloeien, fraai vormgeven, het bezwaar van de grote omvang blijft bestaan.

Hans Creman

 

 

Raad zet sein op groen voor Automobielmuseum op landgoed Reigersbergen

vrijdag 08 april 2005

Initiatiefnemer Louwman kan verder gaan met de realisatie van een nationaal Automobielmuseum op het landgoed Reigersberg op de plek van de voormalige kwekerij. 29 leden van de raad stemden in de vergadering van donderdag 7 april vóór het museum. 14 leden daarentegen stemden tegen. Daarmee sprak een meerderheid van de Haagse raad zich uit voor de komst van deze nieuwe toeristische trekpleister in Den Haag. De tegenstemmers zien het museum op die plek vooral als een ernstige aantasting van de ecologische groenzone die het landgoed is. Zij zien zo'n museum liever op een andere plek in Den Haag. De PPS was de enige fractie van de oppositie die zich achter het plan schaart. PvdA-er Van Nimwegen stemde als enige van haar fractie eveneens tegen het plan.

Aan het besluit gingen twee lange commissievergaderingen vooraf. Wethouder Bruins had daarin al toegezegd de mogelijkheid voor een ondergrondse parkeergarage serieus bij de bouwplannen na te zullen gaan. Hiermee kwam hij tegemoet aan een wens van de PvdA. De CDA-fractie kwam in de raadsvergadering met de bijkomende voorwaarde dat het te bouwen museum ''substantieel minder massaal' moet worden dan nu is gepland.

Bron: Residentienet

Foto: De helaas aan ouderdom en storm bezweken Sprookjesboom op Reigersbergen.

Kijk voor meer mooie foto's van Reigersbergen op de landgoederenpagina op de website van Chris Schram. (Of beter nog: ga er eens wandelen!) WM

Foto's:Griffie Den Haag

En dit is de plek waar het Automobielmuseum gaat komen

Esther Langendam

 

 

REACTIES Via PVDA:


 
Diep bedroefd
gepost op: vrijdag 08 april 2005 - 11:06:05

Er is al zoveel gezegd over het automuseum. Daar wil ik er hier niet veel aan toe voegen. Maar dat de gemeenteraad met de plannen heeft ingestemd, stemt mij diep bedroefd. Ik ben er van overtuigd dat als ik met honderd willekeurige PvdA-leden daarover een goed gesprek zou hebben, dat zeker 90 het daarna met mij eens zouden zijn dat hier de natuur, het milieu, de lokale democratie en ook het belangrijke groene imago van de stad een stevige nederlaag hebben geleden.

Het voorstel kwam uit de gelederen van CDA en VVD en er was niets over afgesproken in een of ander collegeakkoord. Het was dus een VRIJE kwestie. Juist daarom en doordat er veel zaken zijn gepasseerd die wat betreft goede voorbereiding en democratische besluitvorming niet door de beugel kunnen, valt mij de opstelling van de PvdA-fractie erg tegen. Over wat er allemaal niet deugt valt een boek te schrijven en dat zal ik hier dus niet doen.

Beste Tineke van Nimwegen, in mijn ogen heb jij enigszins de eer van de fractie in deze gered door je duidelijke stem tegen. Bedankt.

Frans van der Steen

 Kiezersbedrog
gepost op: vrijdag 08 april 2005 - 15:52:23

Een vrije kwestie. Inderdaad. Dan kijk je als vrij raadslid van de PvdA naar je eigen verkiezingsprogramma 2002-2006 en dan lees je:

"Den Haag moet zijn groenstructuren en ecologische zones koesteren; dit zijn harde gegevens in de stad."

Een verkiezingsprogramma met harde beloftes blijkt niets waard te zijn als weekdieren het uit moeten voeren.

Wat een afgang. Shame on you.

Peter Bos

 


Sprankje hoop
gepost op: vrijdag 08 april 2005 - 16:11:01

Bij alle droevenis was er gisteren toch ook een sprankje hoop. De CDA-fractie is ervan overtuigd geraakt dat de massaliteit van het gebouw op die plek gewoon niet kan. Zij kwam de sterke wens/eis dat het gebouw bovengronds SUBSTANTIEEL minder volume dient te krijgen ongeacht de gevolgen daarvan voor de expoitatie. En substantieel betekent iets in de grootte van toch zeker zo rond de 40% minder. Het is moeilijk voorstelbaar dat dhr Louwman, die een grote collectie heeft en meer wil dan alleen wat pronkstukken showen, daar mee kan leven.

Als in juni blijkt dat aan die eis van het CDA niet voldaan kan worden en het CDA vervolgens niet akkoord gaat met het bouwplan, dan zijn er nog maar 23 voorstanders over. Dan hoeft er nog maar één raadslid om te gaan en het bouwplan is van de baan. De PvdA-fractie dient zich in dat geval te beraden of men een plan wil blijven steunen waar nog zo weinig draagvlak voor is en dat zo controversieel ligt dat het CDA daarop zijn eigen wethouder laat vallen.

Een andere mogelijkheid is nog dat raadsleden toch afdwingen om inzage te krijgen in achterliggende stukken. Stukken die bijvoorbeeld aantonen dat andere locaties nooit echt onderzocht zijn of dat de onderhandelingen met Louwman wel degelijk al tijdens het open planproces met belanghebbenden zijn gevoerd. Dan zit het college met een levensgroot probleem omdat twee van zijn wethouders het tegendeel hebben beweerd.

En dan is het natuurlijk nog zo dat de plannen ook nog door de Provincie en de Raad van State goedgekeurd moeten worden. De kans dat dit laatste college de voet niet dwars zet, schat ik klein in.

Het is dus alles behalve een gelopen race en laten we daar moed uit putten.

Frans van der Steen

 


zoveel gezegd
gepost op: vrijdag 08 april 2005 - 20:40:00

frans van der steen: "Er is al zoveel gezegd over het automuseum. Daar wil ik er hier niet veel aan toe voegen. Maar dat de gemeenteraad met de plannen heeft ingestemd, stemt mij diep bedroefd."

Er is meer gezegd die avond maar dat is blijkbaar niemand opgevallen. Het volgende vindt ik schrijnender:

Mijn zoon Rens (11 jaar) heeft geconstateerd dat er op de Rijswijkse Waterweg in Ypenburg ontzettend veel (water) vogels worden doodgereden. Afgelopen woensdag negen waaronder een zwaan. Hij vroeg mij of daar niets aan te doen was. Ik heb Jozef Labuche gebeld en hem de vraag voorgelegd. Jozef heeft toegezegd er mondelinge vragen over proberen te stellen. Ik ben met Rens achter het beeldscherm gaan zitten toen de raadsvergadering was gisteravond. Hij zegt tegen mij toen Labuche in beeld kwam: "hee dat is jozef, die gaat er echt iets aan doen". Helemaal verheugd luistert hij naar Jozef en is zichtbaar tevreden. Hij was heel intensief aan het wachten op wat de gemeente (wethouder) voor antwoord zou geven op de vragen van Jozef en hoe het voor de dieren veiliger zou kunnen worden. De wethouder (Stolte) gaf een antwoord zoiets van: nou ja de beesten hebben in de lente geen aandacht voor het verkeer alleen maar voor elkaar" het was dus min of meer hun eigen schuld en hij gaf duidelijk aan dat de gemeente hier niets aan zou gaan veranderen.
Zelfs ik schrok me rot van dit antwoord. Rens was heel boos en vroeg aan mij: "Pap waar kan jij een geweer voor me kopen".
Ik heb hem uitgelegd dat dat nooit de oplossing kan zijn om dan maar op iemand te gaan schieten. Maar ik besef nu wel dat zijn eerste ervaring met de politiek niet de goede is en ik denk dat de politici hier ernstig rekening moeten houden als er op deze manier met jeugdige burgers wordt omgesprongen dat het terrorisme op de loer ligt.

herman van der helm

 


Onbegrijpelijk
gepost op: zaterdag 09 april 2005 - 11:14:58

Ik vind het volslagen onbegrijpelijk dat de PvdA-fractie, met uitzondering van Van Nimwegen, als sociaal-democraten en gekozen vertegenwoordigers van een deel van de Haagse bevolking de belangen van een arrogante, chanterende Wassenaarse multimiljoenair voorop stelt.

Zelfs het eventuele economische belang van dit museum is min of meer weggevaagd door de door de raad opgelegde restricties.

Hoe je dan nog het belang van die ene miljoenair boven het belang van de omwonenden, de stad en met name het vertrouwen in het democratische proces kunt stellen is mij een volkomen raadsel.

Zelfs bij de meest dubieuze en omstreden besluiten van de gemeente (Zwarte Madonna, Vennepark) zijn tenminste nog inhoudelijke argumenten te vinden waarom je daar als PvdA voor zou moeten zijn, maar dit slaat echt alles.

Als men de komende week, zoals gebruikelijk, zelfs niet de moeite wenst te nemen om deze keuze hier, tegenover opzichte van de kiezer en de partij te verdedigen is er maar een conclusie mogelijk: deze mensen moeten bij de volgende verkiezingen verdwijnen.

Wiens belangen ze ook vertegenwoordigen, het zijn niet die van de PvdA en haar kiezers. Welk ideaal ze ook vertegenwoordigen, het is niet de sociaal-democratie, zelfs in de meest afgezwakte neo-liberaal aangetastte vorm is ruim baan ten koste van het milieu en de openbare ruimte voor de hobby's van multimiljoenairs een paar bruggen te ver.

Dit is verdomme de LPF niet! Als je zo graag in een goed blaadje wil komen te staan bij the rich and arrogant sodemieter je maar lekker op naar Ed Maas en co.

Ben van de Wetering

 


Domme raadsleden !
gepost op: zaterdag 09 april 2005 - 12:40:32


Hoe is het mogelijk dat raadsleden domweg geloven dat een Nationaal Automobiel Museum op de locatie Reigersbergen maximaal slechts 1000 bezoekers per week zal trekken, terwijl Evert Louwman daar ' zijn allermooiste collectie ter wereld ' gaat onderbrengen en een gebouw neerzet dat een investering vergt van 30 miljoen Euro.

Bij een bezoekersaantal van 1000 per week met een toegangsprijs van 7 Euro is er een jaarlijks inkomen aan entreegelden van 350.000 Euro, terwijl een investering in een gebouw van 30 miljoen Euro ( bij een gemiddeld rendement van 7 % per jaar ) een bedrag vergt van maar liefst 2,1 miljoen Euro per jaar.

Het Nationaal Automobiel Museum is bedoeld voor ' de eeuwigheid '. Zal er nog een haan naar kraaien als over een paar jaar het bezoekersaantal niet 1000 maar 7000 per week blijkt te zijn. Hoe luiden de contracten tussen de Gemeente Den Haag en het Nationaal Automobiel Museum, waarin de eis wordt vastgelegd dat het bezoekersaantal niet meer dan 1000 per week bedraagt. welke sancties zijn er bij overschrijding van dat aantal ?

Allemaal vragen .................

Godfried van Aalderen

 


De politieke dood van wethouder Wilbert Stolte ( CDA ) ?
gepost op: zaterdag 09 april 2005 - 12:49:23


Waar blijft de reddende engel voor wethouder Wilbert Stolte nu zijn eigen CDA-fractie hem een onmogelijke opdracht heeft meegegeven : ' het substantieel verkleinen van het initiatief van zijn vriend Evert Louwman ' ?

' Als in juni blijkt dat aan die eis van het CDA niet voldaan kan worden en het CDA vervolgens niet akkoord gaat met het bouwplan, dan zijn er nog maar 23 voorstanders over. Dan hoeft er nog maar één raadslid om te gaan en het bouwplan is van de baan. De PvdA-fractie dient zich in dat geval te beraden of men een plan wil blijven steunen waar nog zo weinig draagvlak voor is en dat zo controversieel ligt dat het CDA daarop zijn eigen wethouder laat vallen. ' ( Frans van der Steen )

Govert Louwerdam

 


WIE DOET WAT CADEAU?
gepost op: zaterdag 09 april 2005 - 14:26:45

Ik wil graag wijzen op de website van de Haagse Stadspartij met daarop het verslag van de raadsvergadering. Twee citaten: "de collegefracties verloochenen in deze vrije kwestie de groenparagrafen uit hun verkiezingsprogramma. Wie doet wie nu eigenlijk wat cadeau?"

Joris Wijsmuller somt alles op wat het stadsbestuur juist aan dhr Louwman cadeau heeft gedaan: "men beschaamt het vertrouwen van alle burgers die hebben deelgenomen aan de ontwikkelingsvisie Reigersbergen, pleegt obstructie naar de raad, wil de beschermde cultuurhistorische structuur als ook een stuk van de ecologische hoofdstructuur prijsgeven, gooit de welstandsnota en de consistentie van bestuur te grabbel en hanteert schaamteloos non-profit tarieven voor de gronduitgifte aan een B.V. uit de Holding van Louwman".

Frans van der Steen
 

 

Verslag hoorzitting Automobielmuseum Geplaatst op 29-03-2005

Ons Den Haag | (Vrienden Van Den Haag)
lijntje
niets
 

De Ketel-locatie ligt aan de Leidsestraatweg vlak voorbij de bocht naar Duindigt en op het landgoed Reigersbergen.
Kaart: Falkplan

Verzet groeit
tegen automuseum
in kwetsbaar groengebied


Tegen de komst van een Nationaal Automobiel Museum op een terrein aan de Leidsestraatweg tussen Den Haag en Wassenaar in de nabijheid van Huis ten Bosch rijst over een breed front verzet. Hoewel het stadsbestuur onder leiding van wethouder Bruno Bruins de komst van het ‘automuseum’ naar Den Haag verwelkomt en ook instemt met de door initiatiefnemer Louwman beschikbaar te stellen locatie pal tegen het landgoed Reigersbergen aarzelt de Haagse gemeenteraad nog over instemming. Zo heeft de fractie van het CDA zich vlak voor Kerstmis uitvoerig laten informeren door Joseline de Vries-Krijger, voorzitter van de vereniging Marlot.

door Peter Riemersma
 

 


Men is er niet tegen dat een dergelijk museum in Den Haag komt en ziet het ook wel als een versterking van de toeristische factor in de regio, maar de gekozen locatie in een kwetsbaar groengebied Stuit op toenemende weerstand.
Bij een aantal tegenstanders, waaronder het bestuur van De Vrienden van Den Haag, is bovendien de ‘likken of stikken’-aanpak van de initiatiefnemer in het verkeerde keelgat geschoten. Het Nationaal Automobiel Museum zou alleen daar op de piek waar tot voor kort kwekerij Ketel was ‘de kwekerij met de olifanten’ kunnen komen en anders komt het museum helemaal niet naar Den Haag.

Zijn er geen andere locaties in de Haagse regio? Een vraag die tegenstanders met een volmondig ‘ja’ beantwoorden. De meeste zijn positief over de komst van een automuseum, maar gekant tegen juist die locatie. Als alternatieve locaties worden genoemd bijvoorbeeld de voormalige hangars van het voormalige vliegveld Ypenburg of het terrein waar het nieuwe stadion van ADO Den Haag is gesitueerd met veel parkeerruimte die in de regel maar eenmaal in de veertien dagen bij thuiswedstrijden van de eredivisieclub optimaal beschikbaar dient te zijn.

Over de kwetsbaarheid van juist de locatie Ketel aan de Leidsestraatweg heeft Gijs van Herwaarden, lid van de Vereniging Vrienden van Den Haag, een uitgesproken mening geventileerd.
In een brief aan het bestuur herinnert hij aan een eerdere poging om ter plekke de Amerikaanse School te gaan bouwen. De Haagse gemeenteraad onthield destijds goedkeuring aan het bouwplan.
De school kwam uiteindelijk in Wassenaar.

De Haagse gemeenteraad kreeg de toezegging van het toenmalige stadsbestuur dat de groene bestemming van het gebied tussen het Haagse Bos en Marlot gewaarborgd zou blijven.
Van Herwaarden meent: “De zo’n vijftien jaar geleden daarvoor aangevoerde argumenten zijn ook vandaag nog geheel valide, ja gelden zelfs a fortiori”.

 

Ketel-locatie is deel groenzone

Van Herwaarden zet de argumenten van toen en nu op een rij. De locatie-Ketel, waarop sinds onheuglijke tijden een warmoeziersbedrijf was gevestigd, maakt onderdeel uit van de in cultuur- en natuurhistorisch opzicht zeer waardevolle groenzone aan de noordkant van Den Haag tussen Den Haag en de in de gemeente Wassenaar aanwezige buitenplaatsenzone. Deze groenzone omvat aan de ene zijde de op Wassenaars grondgebied gelegen buitenplaatsen Clingendael en Oosterbeek alsmede de Bosjes van Zanen. Aan de andere zijde bestaat deze zone uit een doorlopend groengebied, beginnend bij de Koekamp/Malieveld en dan overgaand in het Haagse Bos, waarin het Huis ten Bosch is gelegen, Reigersbergen en Marlot. Dit smalle, doch wel langgerekte groengebied wordt slechts doorsneden door enkele (snel)wegen. Zowel uit recreatief als uit natuurwetenschappelijk/ecologisch oogpunt heeft dit gebied een hoge belevingswaarde en heeft het functie van ‘groene long’ tussen de stadsdelen Bezuidenhout en Benoordenhout.
Het was dan ook niet voor niets dat destijds een harde strijd werd gevoerd om te voorkomen dat nu juist daar de Amerikaanse school zou worden gevestigd. In de VOM-reeks 2000 nr. 4 verschenen studie over bossen, parken en plantsoenen in Den Haag wordt aan Reigersbergen een hoge cultuurhistorische waarde maar met verstoorde inrichting toegekend. In zijn ‘woord vooraf’ wijdt wethouder Bruins warme woorden aan het groen in Den Haag (Den Haag en het groen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden).

 

Clingendael

In de onmiddellijke omgeving van de omstreden locatie voor het Nationaal Automobiel Museum staat volgens Van Herwaarden in het bijzonder Clingendael aan steeds ernstiger wordende bedreigingen bloot. De ANWB heeft aangekondigd op termijn zijn aan de rand ervan gevestigde kantorencomplex verder te willen vergroten. De Amerikaanse Regering heeft een begerig oog laten vallen op het ernaast gelegen gebied ten behoeve van de bouw van een nieuwe ambassade. Het langs de Benoordenhoutseweg gelegen zgn. Paardenweitje is onlangs volgebouwd met luxe-appartementen en het NEBO-verpleegtehuis. Aan de Wassenaarse zijde heeft ten behoeve van de aanleg van de Noordelijke Randweg en de Verlengde Landscheidingsweg een door velen met afgrijzen gevolgde kaalslag plaatsgevonden.

In de naaste omgeving heeft derhalve de natuur al grote verliezen geleden, waarbij het wel niet zal blijven. En bezien wij de Haagse regio in een wat groter verband, dan geldt dat ook voor de regio, als wij zien welke effecten de aanleg van Vinexwijken, het Foregebied, Madestein enz. met de daarbij behorende infrastructurele voorzieningen hebben.

Van Herwaarden kan zich niet aan de indruk onttrekken dat in toenemende mate het belang ‘natuur’ het moet afleggen tegen andere belangen.
Naar zijn oordeel zou dan ook in het geval van de betrekkelijk kleine Ketel-locatie en het daarachter gelegen gebied Reigersbergen de stelling moeten luiden ‘hands off’ en het inrichtingsvoorstel voor het gebied, waarover jaren is gepraat, moeten worden afgerond.

Er is zowel sprake van een geldend gemeentelijk bestemmingsplan als van een provinciaal structuurplan. Deze plannen binden zowel de overheid als de burger en sluiten de realisering van bebouwing, welke dan ook, ter plaatse uit. Alleen al om die reden dient het standpunt van de gemeente en de provincie te zijn: verwezenlijking van een automuseum op de locatie-Ketel is in strijd met de tussen de overheid en de burger gemaakte bindende afspraken en dient dus afgewezen te worden.

 

Verkeerssituatie is onoverzichtelijk

Volgens Van Herwaarden is de locatie-Ketel ook ongeschikt is voor de vestiging van een automuseum vanwege de verkeerssituatie ter plaatse.
In de door de promotoren van het automuseumplan uitgegeven brochure wordt geruststellend gezegd dat rekening gehouden wordt met 20.000 bezoekers per jaar, wat maar een bescheiden toename van het verkeer op de Leidsestraatweg (enkele tientallen auto’s per uur) zou betekenen.
In eerdere berichten was sprake van minstens 50.000 bezoekers per jaar. En aangezien elk museum erop uit is het aantal bezoekers zo sterk mogelijk te laten toenemen, moet men er rekening mee houden dat dat aantal nog groter zal worden en zeker als men erin slaagt een aantrekkelijk ogende expositie van oude auto’ samen te stellen.

 

 

 


Een deel van de voormalige tuinderij op Reigersbergen waar het automuseum zou moeten komen. Het voormalige landhuis dat hier stond is in 1943 afgebroken.

Foto: Nationaal Automobiel Museum
In de brochure wordt aan zowel de verkeers- als de parkeerproblematiek volgens Van Herwaarden niet serieus aandacht gegeven. En dat vind hij des te ernstiger omdat de verkeerssituatie nu al benauwd en onoverzichtelijk is. Ook om verkeerstechnische redenen zou het standpunt moeten zijn: dit kan niet.

En gesteld, dat het automuseum een succes wordt? Daar zullen de initiatiefnemers toch op uit zijn. En als er in dat geval moet worden uitgebreid (inclusief de parkeerterreinen). Wat dan? Heel Reigersbergen asfalteren? Met het oog op eventuele toekomstige ontwikkelingen van het beoogde museum zou het dus veel beter zijn te kiezen voor een locatie die wat meer armslag biedt. En geef de locatie-Ketel terug aan de natuur door het gebied in samenhang met Reigersbergen in te richten, oordeelt Van Herwaarden.
Als lid van de Vrienden van Den Haag roept Van Herwaarden het bestuur op om in zo nauw mogelijke samenwerking met andere zich betrokken voelende organisaties en instituties, zoals de AVN en de bewonersorganisaties in de wijken Mariahoeve, Benoordenhout en Wassenaar, zo krachtig mogelijk stelling te nemen tegen de plannen voor dit museum op de locatie-Ketel.
Slechts een breed front zal op politiek en bestuurders voldoende druk kunnen uitoefenen om de zaak in een andere richting om te buigen. Van Herwaardern trekt daarbij een vergelijking met de zo’n twintig jaar geleden spelende kwestie van de Hofvijvergarage, toen het ook alleen maar op die wijze lukte het plan daarvoor van tafel te krijgen.
En voorts zou het wellicht een idee zijn een ‘comité van prominenten-anti’ in het leven te roepen, bestaande uit - om de gedachten te bepalen - de voorzitter van Natuurmonumenten, dr. P. Winsemius, de voorzitter van de Raad voor het Landelijk Gebied, de heer HJ.L. Vonhoff, en wellicht ook mr. P. van Vollenhoven als voorzitter van het Nationaal Groen Fonds. Van Herwaarden:
“Een ieder zou zich kunnen laten leiden door hetgeen wijlen ZKH Prins Bernhard in zijn laatste TV-interview over het belang van het natuurbehoud heeft opgemerkt.”
 
 

 

 

Overzicht van bedreigde kastelen

   Geen automobielmuseum tussen Haagse landgoederen!

   

  Zoals het ooit eens was...