Deze site ook op:  http://reigersbergen.has.it/

HOME            

De AVN en het automobielmuseum in Reigersbergen
Eind januari werd Den Haag opgeschrikt door een plan dat het gemeentebestuur gedurende de voorafgaande twee jaar in het diepste geheim had voorbereid, het Automobielmuseum van de heer Evert Louwman in Reigersbergen.
Louwman heeft een unieke en zeer fraaie verzameling auto’s. Die zijn te zien in zijn museum in Raamsdonkveer. Het museum is maar de helft van het jaar geopend. Het is wel het hele jaar te huur voor bijeenkomsten en feesten. Daarvoor beschikt het complex over een bioscoopzaal en een auditorium, een pub met aanliggend terras aan een plein en dan ook het Museum Plaza en tenslotte 1000 parkeerplaatsen.
Meneer Louwman wil met zijn museum weg uit Raamsdonkveer. Waarom is in nevelen gehuld. Meneer Louwman wil met zijn museum annex feestzalencomplex naar Den Haag.
De gemeente vindt een fantastisch idee.

De AVN beseft het belang van een gezonde economische basis voor de gemeente, en dat toerisme daar een zeer belangrijke factor in is. Dus: "ja, laat maar komen dat automobielmuseum" zegt ook de AVN. Maar dan op een geschikte plek. Laten we die gaan zoeken!
Maar dat hoeft al niet meer. Want dat heeft meneer Louwman zelf al gedaan: hij wil zijn museum op het terrein van de kwekerij in het landgoed Reigersbergen, langs de Leidse Straatweg. En nergens anders.
Je zou denken dat de gemeente dan, uiteraard beleefd, zou voorstellen om eens te kijken of er misschien ook nog andere plekken zijn, want, meneer Louwman, Reigersbergen......tsja, dat is een oud landgoed, het ligt in de landgoederenzone van Den Haag, waar ook het Haagse Bos deel van uit maakt; het is een gebied dat grote natuurlijke waarde heeft, en voor de leefbaarheid en recreatie van groot belang is. We willen Uw museum erg graag binnen de gemeente, maar liever op een ander plekje, want wij hechten erg aan dat soort magnifieke groengebieden, het hoort zo bij deze stad, vinden wij.
Misschien hééft de gemeente dat ook wel tegen meneer Louwman gezegd, maar die schijnt daar niets van te willen horen. Op een informatieavond onthulde zijn zaakwaarnemer dat meneer Louwman een sterke gevoelsbinding met Reigersbergen heeft, die terug te voeren is op zijn jeugd in de Lekstraat. De Lekstraat. De Lekstraat ??? Wij zijn nu al twee maanden bezig, met de kaart erbij, uit te vissen hoe het kan dat iemand uit de Lekstraat vijftig jaar later met een gevoelsbinding met Reigersbergen opgescheept zit, maar we kunnen het niet vinden. En bovendien, wat dan nog? We hebben allemaal wel onze gevoelsbindingen!
Voor de gemeente Den Haag is meneer Louwman's woord wet. En daar moeten we het maar mee doen.
Wel, daar wil de AVN het niet mee doen. De AVN vindt het beschamend dat het gemeentebestuur van Den Haag de rug niet recht houdt om het groene karakter van de stad te koesteren en te bewaken; dat de gemeente zijn oren naar de onredelijke verlangens van één individu laat hangen; en dat de gemeente er dan niet voor terugschrikt om twee jaar lang in het geheim alle gebruikelijke inspraakmogelijkheden te omzeilen en alles uit de kast haalt om dit plan door te drijven. Maar de AVN heeft óók een kast.

Hieronder volgt de eerste brief die de AVN aan het gemeentebestuur zond. Vele andere organisaties deden dat ook. Het laatste woord is niet gesproken! Automobielmuseum? Prima! Maar niet in Reigersbergen!!

Geen automobielmuseum tussen Haagse landgoederen!

Den Haag, groene stad achter de duinen. Een stad waarin wonen en werken een genoegen is. Parken, plantsoenen en bomenlanen rijgen zich aaneen en maken het stedelijk leefklimaat tot een prettig toeven. Deze allure van een verstedelijkt dorp met een rijke geschiedenis op het gebied van architectuur, in combinatie met het vele groen, maakt onze stad zelfs internationaal tot een aantrekkelijke vestigingsplaats. Bewust van deze rijke erfenis heeft de gemeente Den Haag een beleidsplan opgesteld om deze natuurlijke rijkdom voor de toekomst zeker te stellen. Voor de uitwerking van het groenbeleidsplan is het noodzakelijk om de ecologische verbindingen tussen de verschillende groengebieden aan te wijzen, te beschermen of tot stand te brengen. Hierin blijft Den Haag tot op heden in gebreke. Het gevolg is dat bestaande ecozones officieel niet worden erkend. Maar ze functioneren wel degelijk als zodanig en dat is belangrijk.

Museum in het groen

Rond de visie "Landgoederen Marlot en Reigersbergen" functioneert in goed overleg met de gemeente de gelijknamige klankbordgroep (groene verenigingen en geïnteresseerde omwonenden). Na een jaar geheimzinnige stilte valt plotseling een uitnodiging voor de presentatie van een Sweeping Plan op hun mat. Een plan dat de hele zorgvuldige voorgeschiedenis van de beleidsvisie van tafel veegt.

De bevlogen autoliefhebber Louwman doneert € 400.000,- om een deel van de landgoederenvisie te realiseren. Daarmee vult hij het budget aan dat op de gemeentebegroting ontbreekt. Er moet wel iets tegenover staan. De initiatiefnemer wil op de plek van de huidige kwekerij, tussen Marlot en Reigersbergen, een 15.000 m2 volumineus automobielmuseum bouwen. Die plek ligt alleen midden in de eco-zone.

De verwachting is dat dit museum jaarlijks 50.000 bezoekers zal trekken. In het plan is rekening gehouden met 135 parkeerplaatsen. Op eigen terrein en in het groen, volgens Louwman. Die drukte en de visuele aanwezigheid van het bouwvolume zal de landelijke uitstraling van het landgoederengebied volledig teniet doen. In plaats van de ecologische waarde van het landschap te verbeteren, zoals het groenbeleidsplan aangeeft, wordt het eco-systeem op deze manier definitief lam gelegd. Het terrein heeft bovendien geen capaciteit voor een overflow aan bezoekers en auto's tijdens piekdagen, zoals de druk bezochte evenementen die zo'n 6 à 7 keer per jaar op de agenda staan..

Na de presentatie ontvangen de leden van de klankbordgroep een schrijven van de gemeentelijke projectleider, waarin gesteld wordt dat het automuseumplan binnen het kader van het interactieve planproces tot stand is gekomen. De deelnemers aan het open planproces weten echter nergens van. Het Louwman-plan is nooit eerder ter sprake geweest en past absoluut niet in de landgoederenvisie.

De zekerheid waarmee de heer Louwman samen met de gemeente Den Haag het plan presenteert, getuigt niet van respect voor het democratische inspraakproces. De Open Plan Processen van enkele jaren geleden waren immers de communicatieve hoogstandjes van de gemeente. De geloofwaardigheid van de toenmalige beloftes is met de presentatie van dit plan wel volledig onderuit gehaald.

Eens temeer blijkt dat het zwaaien met een bundeltje geld voldoende is om groenbeleid en democratie in de wacht te zetten. Misschien is het tijd dat het gemééntebestuur eens in de wacht wordt gezet. Anders is groen Den Haag binnen afzienbare tijd “steen”rijk, maar helaas groenarm.

Frederik Hoogerhoud, Haagse Vogelbescherming


In de Haagsche Courant stond onlangs een artikel van Ruud Steggerda (lid van het 'Groene Platform') waarin de argumenten tegen dit plan, en vooral de gekozen plaats, op een rijtje gezet werden.
Het leek me goed die tekst hier ook op te nemen (met instemming van de auteur).
Over zijn suggestie om dit museumplan op het terrein van het oude Dierenpark Wassenaar te ontwikkelen heb ik zelf nog wel wat aarzelingen: er is destijds heel wat overheidsgeld geïncasseerd waarna het Dierenpark toch failliet ging - er valt nog wel wat goed te maken!

---------------------------------------------------------
Ten noorden van paleis Huis ten Bosch langs de Leidschestraatweg richting Wassenaar liggen de landgoederen Reigersbergen en Marlot. Veel bijzondere cultuur- en natuurhistorische elementen zijn hier aanwezig; oude tuinmuren, stinzeplanten, monumentale bomen en natuurlijk veel dieren. Zoogdieren, amfibiën, insecten en vele vogelsoorten waaronder bosuil, ijsvogel en gekraagde roodstaart. Beide landgoederen zijn verbonden via een rustiek paadje. Aan de ene zijde kwekerij ‘Black Acres’, aan de andere kant weilanden tot de Bezuidenhoutscheweg. Hier zoeken ooievaars, die broeden op parkflat Marlot, dagelijks hun voedsel. Beide landgoederen zijn onderdeel van de landgoederenzone Haaglanden die begint bij Hofvijver/Voorhout en, via landgoed ‘De Horsten’, eindigt in de Zuidwijkse polder nabij Leiden.

Deze cultuur- en natuurhistorische as is, afgezien van infrastructuur (NORAH), momenteel nog intact maar zal doorbroken worden als het plan van de heer Evert Louwman wordt uitgevoerd. Op het terrein van ‘Black Acres’ moet het Nationaal Automobielmuseum verrijzen, nu nog gevestigd in Raamsdonksveer. Een niet heel hoog maar wel omvangrijk gebouw, afgaande op de gepubliceerde ontwerptekening in de Haagsche Courant van vrijdag 23 januari 2004. Wordt dit gebouwd, dan zal er tussen beide landgoederen een voor veel organismen onneembare barrière worden opgericht van beton, verhardingen, lawaai en felle verlichting. Een snelle afname van soorten en dus een enorme verschraling van de biodiversiteit zal het gevolg zijn. Bovendien komen de naar schatting 50.000 bezoekers veelal per auto. Kan de Leidschestraatweg ter plekke dit aan? Worden de achterliggende weilanden niet uiteindelijk als parkeerplaats ‘ontwikkeld’? Stellen de bewoners van het naastgelegen ‘Chateau Bleu’ de verwachte drukte op prijs? Zal Hare Majesteit Koningin Beatrix blij zijn met zo’n grote publiekstrekker pal naast haar oprit? Daar is recent al eens een koninklijk ongelukje gebeurd. Medio jaren tachtig van de twintigste eeuw waren er ook plannen voor de weilanden van Reigersbergen/Marlot. Vestiging van ‘The American School’ alsmede het verplaatsen van volkstuincomplexen vanuit de ‘te ontwikkelen’ Schenkstrook. De plannen zijn niet doorgegaan door protesten via inspraak- en bezwaarprocedures van vele Haagsche Natuur- en Milieuorganisaties en individuele Hagenaars. De school is uitgeweken naar Wassenaar. De hardblauwe muur langs de N-44 bij Maaldrift toont heden wat Den Haag indertijd is misgelopen.

Twintig jaar later is niet alles van waarde zonder meer weerloos. Er zijn in Rio en Kyoto door Nederland mondiale milieu- en natuurbeschermingsverdragen ondertekend. Er is een Europese Habitatrichtlijn. De recente Flora- en Faunawet (“Alle in Nederland voorkomende dieren- en plantensoorten zijn beschermd”) kent een broedseizoen van 1 maart tot 1 augustus, waarin (broedende) vogels niet verstoord mogen worden. De Belvédèrenota biedt natuur- en cultuurhistorisch waardevolle topgebieden bescherming. Het provinciaal streekplan (2003) legt dit gebied planologisch vast als historische groenzone, schakel tussen stad en platteland. Een Milieu Effect Rapportage (MER) zal moeten verschijnen in verband met grondwaterfluctuaties tijdens (bronbemaling) én na de bouw die de direct aangrenzende natuurgebieden, waarin opgenomen vele monumentale bomen, ernstig negatief zullen beïnvloeden. Voor deze bomen zal tevoren een bomenschouw (VTA methodiek), waarin opgenomen waardetaxatie plus toekomstverwachting, moeten worden uitgevoerd en vastgelegd. Er zijn in die 20 jaar juridische adviesbureau’s opgericht, gespecialiseerd in de problematiek rondom het thema ‘behoud van bos, natuur en landschap’. Er is hierdoor (Nederlandse) jurisprudentie omtrent soortbescherming; korenwolf, zandhagedis, zeggekorfslak. Last but not least zijn er na 20 jaar nog steeds gerespecteerde Haagsche natuurorganisaties en betrokken, mondige burgers die opkomen voor alles wat weerloos lijkt. In Haagsche Hout is in 2003 ‘Het Groene Platform’ opgericht, een bewonersorganisatie die opkomt voor biodiversiteit en ecologische belangen. Inspraak- en bezwaarprocedures zullen, indien nodig, mede door dit platform worden aangewend.

De huidige gemeenteraad gaat accoord met het plan. Dit past prima in het illustere rijtje (willekeurig, incompleet) tramtunnel, gedeeltelijke bebouwing Oosterbeek (Benoordenhout) en het slopen van de ‘Zwarte Madonna’. “Auto’s zijn cultuurgoed” volgens wethouder Bruno Bruins. Heeft hij zelf opgezocht (sic!). En landgoederen, geachte wethouder, hoe lang zijn die al cultuurgoed? Moet u dat niet eens even opzoeken? Hoe is Des Graven Haeghe eigenlijk ontstaan? Door een grafelijke auto naast de hofvijver te parkeren of door daar een landgoed te stichten?
----------------------------------------------------------

Frank Poppe
 

Deze site ook op:  http://reigersbergen.has.it/